Lille Egede Friskole startede i 1859 som en grundtvigsk friskole med 20 elever hjemme i stuen hos en af de lokale bønder. Siden voksede elevtallet og skolen flyttede flere gange, indtil der i 1922 blev bygget en skolestue og bolig for lærerparret på en del af den nuværende matrikel, som gennem senere opkøb efterhånden er oppe på 31.000 km2.


Vi har meget fine udenomsarealer med bl.a. flere boldbaner, legepladser, egen kælkebakke og masser af buske og træer, så man kan både fare rundt og være vild eller vælge at finde sit helt eget, stille skjulested i hegnet.

Børnene i vores SFO bruger naturligvis også udearealerne flittigt og har tit gang i én af bålpladserne.

2007 tog vi de 3 sammenbyggede ottekantede bygninger i brug. Det gav tiltrængte 5 nye klasselokaler, skolekøkken og ikke mindst en stor samlingsal, som snildt kan rumme alle skolens små 200 elever, lærere og de forældre der vælger at deltage i morgensang hver morgen kl. 8.30..

2011 indviede vi endnu et nybyggeri, som rummer den nye Frie Børnehave med ca. 40 børn.

Vi har planer om mere byggeri, men økonomien skal være i orden først, så det er ikke nært forestående – desværre.
 
Til gengæld kan vi glæde os over, at vi har fået vores helt egen bus-lomme, så eleverne kan komme på og af bussen i sikkerhed og at der i 2013 blev anlagt en cykelsti fra Korsør forbi Lille Egede Friskole og helt til Boeslunde.

I 1899 udstak den nyoprettede skolekreds i en fundats rammerne for undervisningen på Lille Egede Friskole:
"Kredsens Formaal er (...) at undervise alle (...) paa saa god og fyldig Maade som muligt, navnlig tages der sigte paa, at hvert Barn undervises og omgaas efter sin Ejendommelighed og faar stadig det Maal af Kundskaber, som det paa de forskellige Udviklingstrin har Modtagelighed for.
For at Undervisningen ledet paa denne Maade, virkelig kan komme Børnene til Gavn er det af meget væsentlig Betydning, at der mellem Læreren og Børnenes Forældre kan komme et godt Samarbejde istand saaledes, at Opdragelsen i Hjemmet og i Skolen saavidt mulig kan gaa Haand i Haand."

Det kan vi stå inde for den dag i dag.