Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

På Lille Egede Friskole undervises i tysk fra 5.-9.klasse.

I 5. klasse er tysk på skemaet i 2 lektioner om ugen, i de følgende klassetrin er det  3 lektioner pr uge.

Der gives karakterer i slutningen af 2. halvår i 7. klasse samt 8. og 9.klasse.

Der afholdes afgangsprøver i 9.klasse efter samme principper som i folkeskolen.Formål:

Formålet for tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse.

 

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse af egen kultur.

 

I 5.klasse startes med ord, sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner som f.eks. familie, skole, fritid o.l. Undervisningen tager udgangspunkt i eleverne og deres nære miljø. Sprogligt bruges meget enkle tekst – og lydsekvenser. Efterhånden udvides ordforrådet og sprogforståelsen således at eleverne ved slutningen af 9. klasse har færdigheder inden for de fire hovedområder: mundtlige og skriftlige kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse, kultur – og samfundsforhold.

 

For Kommunikative færdigheder gælder at undervisningen skal give eleven mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, således at hun bliver i stand til at:

 

forstå hovedindholdet af tysk tale, som det forekommer i forskellige teksttyper om kendte emner fra dagligdagen

forstå hovedindholdet af lyd - og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen

spørge om og udveksle informationer om kendte emner

referere og kommentere i enkelt sprog inden for kendte emner

præsentere et forberedt emne

læse og forstå hovedindholdet af tekster inden for forskellige genrer (reklamer, sange, noveller m.m.)

søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier

udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog

 

For sprog og sprogbrug skal undervisningen give eleven mulighed for at erhverve sig kundskaber og færdigheder, således at hun kan blive i stand til at:

 

udtale ord og sætninger, så de er forståelige

anvende ligheder mellem tysk og andre sprog

anvende centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner

anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk

anvende viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser og udsagnsordenes former, når fokus er på den sproglige form

anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig

 

For sprogtilegnelse gælder at undervisningen skal give eleven mulighed for at erhverve kundskaber og færdigheder, der sætter hende i stand til at:

 

udnytte de muligheder, der er for at udnytte tysk uden for skolen

anvende kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger

vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

vælge og anvende læsestrategier, herunder skimming og skanning

anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og

informationssøgning

anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt

anvende viden om skriveprocessens faser

anvende et praktisk – musisk udtryk i forbindelse med fremlæggelse

 

For kultur – og samfundsforhold gælder at undervisningen skal give eleven mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder der sætter hende i stand til at:

 

anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier

drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur

anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i og udenfor skolen

 

Med hensyn til delmål og slutmål følger vi Undervisningsministeriets Nye Fælles Mål.