Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

Formål.

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykker sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Rent geografisk skal eleverne kunne placere de engelsktalende lande på verdenskortet.
 

Slutmål efter 9. klassetrin.

Kommunikative færdigheder.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
" Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen.
" Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emner er genkendelige.
" Deltage uforberedt i samtaler om kendte emner.
" Gengive informationer og oplevelser.
" Redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser.
" Læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner.
" Søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner.
" Udtrykke oplevelser, følelser og vinden i en sammenhængende, skriftlig form.


Sprog og sprogbrug.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
" Udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer.
" Udtrykke sig formelt mundtligt og skriftligt.
" Afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype.
" Anvende grundlæggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindelige forekommende teksttyper.
" Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder.
" Anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt.
" Anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes.
" Udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der enden ligner britisk eller amerikansk.
" Anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form.
" Anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

Sprogtilegnelse.
" Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
" Udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen.
" Anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer.
" Abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante.
" Vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation.
" Udnytte IT og mediernes muligheder til informationssøgning og kommunikation.
" Anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt.
" Anvende viden om skriveprocessens faser.
" Skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold.
" Vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave.
" Understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiks udtryksformer.

Kultur- og samfundsforhold.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
" Anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier.
" Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande.
" Vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier.
" Anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen.
" Kunne placere de engelsktalende lande geografisk på verdenskortet.
 

TIL TOPPEN

Lille Egede Friskole - Korsør landevej 628 - 4242 - Boeslunde - 58362400 - [email protected]