Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Formål med idræt på Lille Egede Friskole

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.
Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt individuelt og i samspil med andre.
Eleverne skal udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.
I undervisningen indgår fysiske, psykiske, sociale og kulturelle aspekter.
I undervisningen indgår elevernes egne reaktioner og måder at forholde sig til omverdenen på. De skal gøre erfaringer med, at kroppen reagere forskelligt i forskellige situationer og arbejde med de reaktioner og følelser, der opstår i samspil og modspil med andre. De skal lære at tabe og vinde     uden at overreagere. Desuden tilbyder vi fra 6.klasse valghold,     hvor bl.. a.     svømning og springgymnastik, er blandt tilbudene.
 

Bemærkninger til Læseplan for idræt

På Lille Egede Friskole er idræt kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding, udfordring, respekt, fællesskab, tillid og engagement.
Undervisningen i idræt tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet. Højt aktivitetsniveau vægtes højt, selvfølgeligt afhængigt af aktivitetens karakter. Eleverne skal have mulighed for at føle pulsen, opleve kampen, fornemme rytmen, tilegne sig færdigheder, øge kropsbevidstheden og reflektere over, hvad der sker når de bruger sig selv individuelt og i samspil med andre.
Idrætsundervisningen bygger på en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter, der skal ses under perspektiver som:
det legende
det konkurrenceprægede
det eksperimenterende
det udtryksmæssige
det sundhedsmæssige
det miljømæssige
Undervisningen tager udgangspunkt i dansk idrætstradition og indeholder alsidige bevægelsesformer, grundlæggende kropslige færdigheder og idrætslige handleformer.
 

Retningslinier for idrætsundervisningen

·     Alle møder omklædt til idrætstimerne. (elever og lærere)
·     Alle elever skal i bad.
·     Fritagelse for badning, kræver en skriftlig meddelelse fra forældrene.
·     Ved menstruation kan eleven få tilladelse til at bade før resten af eleverne
·     Har eleven fodvorter bader eleven med en pose på den pågældende fod.
Retningslinier for fritagelse for idræt
·     Læreren kan fritage eleven for idræt en enkelt time på grund af opstået mave- hovedpine eller lign.
·     Eleven kan fritages for en kortere periode på grundlag af skriftlig anmodning fra hjemmet. Anmodningen skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag.
·     For perioder ud over 2 sammenhængende uger på grundlag af lægeattest. I tilfælde, hvor hindringen for den fysiske aktivitet er åbenbart indlysende, er lægeattest ikke nødvendig. Lægeattesten skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag.
·     Elever, der er fritaget for undervisningen, bør normalt overvære timerne, da de kan have gavn af at iagttage idrætstimerne.
Retningslinier, hvis eleven har glemt idrætstøjet
Læreren afgør, hvilken af følgende procedure der anvendes:
·     Eleven låner tøj af skolen.
·     Eleven sendes hjem efter idrætstøj.
·     Eleven deltager i alm. Tøj.
Ved gentagne forglemmelser tages kontakt til hjemmet.
I øvrigt henvises til læseplan for idræt.
 

TIL TOPPEN

Lille Egede Friskole - Korsør landevej 628 - 4242 - Boeslunde - 58362400 - [email protected]