Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Historie

Faget historie optræder først som selvstændigt fag på skemaet på 8. og 9. klassetrin, men historiske personer og begivenheder, indgår som en del af faget fortælling samt på emneonsdage.

Da vi vægter den praktiske tilgang til faget højt, opholder især de mindre klassetrin sig årligt på vores historiske boplads. På disse ophold arbejdes der med forskellige perioders håndværk og hverdagsliv, herunder bl.a. madlavning, beklædning og fritidsliv. I den forbindelse kan eleverne videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb og forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder.

I forbindelse med morgensang og fællesfortælling opnår eleverne fortrolighed med dansk kultur ved hjælp af historiske fortællinger, morgensangen og fortællinger om traditioner i Danmark såsom højtider og kulturpersonligheder.

Formålet med faget historie

 

Formålet med undervisningen på 8. og 9. klassetrin i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

 

Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

 

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

Slutmål for faget Historie

 

Historie i fortid og nutid

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

gengive og fortolke begivenheder fra Danmarks historie

sætte Danmarks historie i relation til Nordens, Europas og Verdens historie

kende baggrunden for og udviklingen af menneskers gruppedannelser og andre tilhørsforhold baseret på fællesskaber og interessesammenfald

forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv

udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge

forklare om produktion, forbrug og ressourcer og deres indbyrdes sammenhænge.

 

Tid og rum

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område

kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk

gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i

relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden.

 

Fortolkning og formidling

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

analysere og fortolke historiske fremstillinger

indkredse historiske emner og temaer og formulere spørgsmål hertil

anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder

sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer


 

TIL TOPPEN