Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Matematik.


På LEF deler vi i faget matematik de forskellige klassetrin op i
(0-2), (3-6) og (7-9).
Det er sådan vi bor, og her eleverne almindeligvis arbejder sammen på tværs i fag og på emnedage.

Undervisning i faget matematik tager sit udgangspunkt i skolekredsens formulerede formål, fra 1899:

"Kredsens Formaal er (...) at undervise alle (...) paa saa god og fyldig Maade som muligt, navnlig tages der sigte paa, at hvert Barn undervises og omgaas efter sin Ejendommelighed og faar stadig det Maal af Kundskaber, som det paa de forskellige Udviklingstrin har Modtagelighed for.
For at Undervisningen ledet paa denne Maade, virkelig kan komme Børnene til Gavn er det af meget væsentlig Betydning, at der mellem Læreren og Børnenes Forældre kan komme et godt Samarbejde istand saaledes, at Opdragelsen i Hjemmet og i Skolen saavidt mulig kan gaa Haand i Haand."

Indskoling (0-2 kl.)

Vi lægger vægt på, at undervisningen tager udgangspunkt i den omgivende verden med hovedvægt på naturen. Vi lægger vægt på den praktiske matematik.

Mellemtrin (3-6 kl.)

Vi lægger vægt på, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og i elevens verden. Samtalen og mundtligheden samt anvendelse af konkrete materialer vægtes højt, ligesom vi på grund af skolens beliggenhed har mulighed for at inddrage leg og praktiske forløb.

Udskolingen (7-9 kl.)

Vi vægter så vidt muligt, at forståelsen for teori udspringer af praktisk erfaring, med henblik på at eleverne skal kunne forholde sig vurderende til matematik i anvendelse. Undervisningsmetoder og materialer tilpasses så vidt muligt den enkelte elevs og klasses behov.

I øvrigt står undervisningen mål med de krav, undervisningsministeriet stiller til faget matematik.