Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

 

Geografi

 

Faget geografi optræder først som selvstændigt fag på skemaet i 8. og 9.kl., men geografiske fakta og færdigheder er en naturlig del af undervisningen i hele skoleforløbet ofte som en del af et bredere emnearbejde med indragelse af mange fag, men også som selvstændigt fagområde på f.eks. emnedage

Som selvstændigt, skemalagt fag bliver der lagt større vægt på fagets FAKTA, fagets FÆRDIGHEDER, FORSTÅELSE for og FORTROLIGHED med faget.

 

Formål for faget geografi

Formålet med undervisningen i geografi er, at give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen bygger primært på geografiske kilder og på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og har til hensigt at udvikle elevernes interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle og udvise engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

Undervisningen bygger dels på fagets fakta og dels på fagets færdigheder, samt på de fagrelaterede kundskaber og færdigheder, eleverne har erhvervet i de mindre klasser (f.eks. at kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering)

 

Fakta er f.eks. viden om:

Globale mønstre

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Kultur og levevilkår

 

Færdigheder er:

Geografiske arbejdsmåder, -metoder og tankegange

 

Slutmål for faget geografi efter 9. klassetrin

 

Globale mønstre

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- give eksempler på globale natur- og kulturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge, herunder samspillet natur/kultur samt globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, miljø og forurening.

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-beskrive det geologiske kredsløb

-beskrive vigtige forhold bag klima og klimaforandringer på jorden

-beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne.

Kultur og levevilkår

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker forskellige landes befolknings- og byudvikling, levevilkår og miljøbelastning med udgangspunkt i danske forhold.


Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-gennemføre geografiske analyser ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler, som f.eks. kort, fly- og satellitfotos samt elektroniske data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng.

-foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet

-anvende IT i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse.