Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Lille Egede Friskole
Billedet på sidehoved

Lille Egede Friskole

Korsør Landevej 628

4242, Boeslunde

Tlf: 58 36 24 00

[email protected]

 

Biologi

Faget biologi optræder først som selvstændigt fag på skemaet i 8. og 9.kl., men biologiske fakta og færdigheder er en naturlig del af undervisningen i hele skoleforløbet ofte som en del af et bredere emnearbejde med indragelse af mange fag, men også som selvstændigt fagområde på f.eks. emnedage.

 

Som selvstændigt, skemalagt fag bliver der lagt større vægt på fagets FAKTA, fagets FÆRDIGHEDER, FORSTÅELSE for og FORTROLIGHED med faget.

Formål for faget biologi

Formålet med undervisningen i biologi er, at give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge.

 

Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres lyst til at beskæftige sig med naturen, biologiske emner og -problemstillinger.

 

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle og udvise engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer og muligheder i menneskets samspil med naturen.

 

Undervisningen bygger dels på fagets fakta og dels på fagets færdigheder, samt på de fagrelaterede kundskaber og færdigheder, eleverne har erhvervet i de mindre klasser

 

Fakta er f.eks. viden om:

De levende organismer og deres omgivende natur

Miljø og sundhed

Biologiens anvendelse

 

Færdigheder er viden om:

Fagets arbejdsmåder og tankegange

 

Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin

 

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

- kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser

 

- kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme

 

- redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution.


Miljø og sundhed

 

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

- beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner

 

- kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed

 

- beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling

 

- forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur.


Biologiens anvendelse

 

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

- undersøge og forklare almene biologiske processer i f.eks. fødevareproduktionen

 

- forholde sig til forskellige moderne bioteknologiers anvendelse og betydning – herunder genteknologi


Arbejdsmåder og tankegange

 

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

- søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter - undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper

 

- kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder

 

- anvende IT i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse.

- forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med biologisk indhold.
I øvrigt står undervisningen mål med de krav, Undervisningsministeriet stiller til faget biologi